Broson Wheels
% lutning Multiplicera med
0 10,0
5 (3°) 6,67
10 (6°) 5,02
20 (11°) 3,40
30 (17°) 2,61
50 (26°) 1,86
70 (35°) 1,53
100 (45°) 1,29

Val av manuell vinsch

Broson Wheels – Cal av manuell vinsch - lutningFör att beräkna den rullande lasten i förhållande till vinschens kapacitet (summan av lasten som skall dras i en lutning) multiplicera vinschens lyftkapacitet med faktorn i tabellens högra kolumn. Faktorn inkluderar en 10% rullningsfriktion.
OBS! 5% lutning motsvarar ca. 0,5 m höjd på en sträcka av ca. 10 m.

Båtens vikt i förhållande till vinschens kapacitet
Ett vanligt förhållande mellan båtens vikt och vinschens kapacitet är 2 till 1 (T.ex. en båt som väger 908 kg (2200 lb) används förslagsvis en 454 kg (1100 lb) vinsch. Vidare, är det många faktorer att ta hänsyn till vid val av vinsch som ligger utanför vinschtillverkarens kontroll. Exempelvis kan förhållandet ökastill 3 till 1 när en trailer med lätt-roterande rullar eller hjul av bra kvalitet. Detta gäller även när ramper används då båten mestadels ”flyter” på trailern. Förhållandet kan minskas till 1 till 1 då trailers och ramper med t.ex. trä som glidyta används. Kontakta alltid Din leverantör vid speciella applikationer för rätt val av vinsch.

Generella instruktioner för handhavande

Då en vinsch används genereras stora krafter. Detta kräver att man noga tar hänsyn till säkerheten och dimensionerar rätt när man väljer vinsch. Säkerheten skall vara den primära frågan och frågor såsom vilka vinschegenskaper som krävs för applikationen, vilken erfarenhet användaren har och i vilken miljö vinschen kommer att användas i måste beaktas.
Mer specifikt, en viktig första fråga skall vara: ”Behöver applikationen en vinsch med frihjul” (möjligheten att dra ut bandet/wiren fritt från trumman för att fästa den i lasten)? Detta är möjligt på alla vinschar med spärr. Om inte, skall en vinsch med friktionsbroms användas.
Generellt, kan man säga att vinschar med spärr ej rekommenderas vid lyftapplikationer. Dessa vinschar är endast lämpliga vid horisontella och lutande plan i dragande operationer. Detta beroende på frihjulskonstruktionen och faran för rusande last.
Användarens erfarenhet och kompetens är också viktig. Till exempel bör vinschar med friktionsbroms väljas för utrustning som är avsedd för uthyrning. En vinsch med friktionsbroms betraktas i allmänhet som säkrare än en med spärr. Utrustning som hyrs ut används oftast av personer med lite erfarenhet och de är i regel obekanta med dessa typer av produkter.
Skall vinschen användas i en hård miljö, t.ex. med saltvatten, när risken för yttre skador är stor eller då den används mycket litet måste hänsyn tagas till detta. Man bör då välja en vinsch av större storlek eller skydda vinschen i konstruktionen för yttre åverkan på ett betryggande sätt. Ibland är det svårt att beräkna vilken last en vinsch kommer att utsättas för. Alla D-L handvinschar är konstruerade så att de kan dra den beräknade lasten med en kraft på handtaget av ungefär 15-25 kg. Detta betyder att vinschen bör kunna vevas lätt med en hand. Om inte, är den förmodligen överlastad.
D-L vinscharna är inte konstruerade för att användas vid lyft och transport av människor, eller för att bära laster över områden där människor befinner sig.
D-L vinscharna tillverkas med stor precision och med hög kvalitet för det ändamål de är avsedda för.

Samtliga D-L manuella, bromsade och snäckväxel-vinschar är CE-märkta enligt Maskindirektivets norm 89/392/EEC.